Reformy przeprowadzone...

Sejm we wrześniu 2007r. dzięki PiS przyjął ustawę upraszczającą oraz skracającą procedury lokalizacyjne i budowlane na EURO 2012. Określono w niej również, że za wielkie inwestycje związane z mistrzostwami piłkarskimi mają odpowiadać spółki celowe tworzone specjalnie do tego celu przez Skarb Państwa.

Za rządów PiS opracowywano również listę projektów związanych z EURO 2012, które mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy UE. Miały być one wpisane na tzw. listy projektów kluczowych.

Resorty infrastruktury i rozwoju regionalnego uchwaliły wspólny plan rozbudowy sieci transportowej. Zaplanowano przyśpieszenie budowy dróg ekspresowych i autostrad.

Sukcesy ekonomiczne rządów PiS:
- PKB 3,2% w 2005r. - 6,5% za rządów PiS.
- wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorst: 1,9% w 2005r. - 4,6% za rządów PiS.
- wzrost inwestycji: 6,5% w 2005r. - 20,4% za rządów PiS.
- inwestycje zagraniczne: 8,2 mld euro w 2005r. - 13,6 mld euro rocznie za rządów PiS.
- deficyt budżetowy: 28 mld zł w 2005r. - 16 mld zł za rządu PiS.

PiS obniżał podatki
• Odmrożenie progów PIT - podwyższenie I progu z 37 tys. do 43 tys. zł.
• Ulga prorodzinna na każde dziecko 1145 zł.
• Przyśpieszona amortyzacja nakładów na nowe technologie
• Ułatwienia dla małych podatników (kwartalne zaliczki w PIT i CIT)
• Zniesienie podatku od spadków i darowizn w obrębie najbliższej rodziny
• Obniżenie składki rentowej o 7%
• Obniżenie stawki VAT na usługi pracochłonne
• Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na kosmetyki
• Wprowadzenie dwóch stawek PIT od 2009 r. w wys. 18 % i 32%

W latach 2007–2013 Polska dzięki PiS będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Rząd PiS opracował pierwszą w Polsce specjalną strategię makroekonomiczną rozwoju Polski Wschodniej do 2020r.

Rząd PiS zwiększył nakłady na służbę zdrowia. Od 2005r. wydatki na ochronę zdrowia wzrosły o ponad 10 mld zł (26%). Na podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek rząd PiS przeznaczył w budżecie na 2007r. blisko 4,5 mld zł, a w budżecie na 2008 zapisał dodatkowe 3,5 mld zł na ochronę zdrowia.

Za rządów PiS firmy mogły korzystać ze specjalnych form pomocy państwa dla podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Do końca 2007r. przedsiębiorcy mogli ubiegać się o wsparcie polegające m.in. na odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu go na raty, umorzeniu części lub całości zaległości podatkowych.

Budżety państwa przygotowane na lata 2006-2008 odzwierciedlały rządowy program „Solidarne Państwo”.

W budżecie na 2006r. rząd przyjął autopoprawkę gwarantującą dodatkowe środki na dożywianie dzieci, wydłużenie urlopów macierzyńskich i podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka. Jednocześnie planowany deficyt został utrzymany.

W budżecie na 2007r. rząd PiS przewidział ogromne nakłady na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, infrastrukturę i finansowanie nauki. Znacznie podniesiono nakłady na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne. Mimo wzrostu wydatków udało się utrzymać kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Dodatkowo z budżetu przekazano dodatkowo niemal 500 mln zł na podwyżki dla nauczycieli (łącznie 1,5 mld zł). Przekazano jednorazowe dodatki pieniężne dla 6,5 mln najuboższych emerytów i rencistów (1,7 mld zł). O 200 mln zł wzrosły wydatki na szkolnictwo wyższe, a wydatki na ochronę zdrowia o 1,2 mld zł.

W budżecie na 2008r. uwzględniono przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, zwiększenie płacy minimalnej oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych. Budżet projektu rządu PiS przewidywał dalsze obniżanie składki rentowej i waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów i tzw. kwoty wolnej oraz podwyższenie ulgi podatkowej dla osób mających dzieci.

Rząd PiS rozpoczął reformę finansów publicznych. Udało się włączyć do budżetu państwa środki unijne i określić procedury finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych. PiS zwiększył przejrzystość procesu ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych. Rząd PiS opracował również projekt konsolidacji sektora finansów publicznych. Rząd PiS opracował również koncepcję zapobiegania narastania długu publicznego.

To dzięki PiS Polacy płacą niższe podatki. W 2007r. po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe i podwyższono kwotę wolną od podatku. Od 2009r. obowiązuje dwustopniowa skala ze stawkami 18 i 32 proc. Ułatwiono także przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oprócz alimentów na dzieci z opodatkowania zwolniono alimenty przyznawane współmałżonkowi. Od podatku za 2007r. dzięki PiS można odliczyć 1145 zł na każde dziecko. Zniesiono opodatkowanie spadków i darowizn od najbliższej rodziny. Małe i średnie firmy, których roczny obrót nie przekracza 800 tyś euro, oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymały możliwość korzystnego rozliczania amortyzacji środków trwałych i doliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów świadczeń zdrowotnych dla pracowników.

Rząd PiS zredukował dwuetapowo składkę na ubezpieczenie rentowe. Od lipca 2007r. niemal o połowę zredukowano składkę płaconą przez pracowników na ubezpieczenie rentowe. Rząd PiS zaplanował również drugą obniżkę.

PiS polepszył nadzór nad polskim rynkiem finansowym. We wrześniu 2006r. Komisja Nadzoru Finansowego przejęła kompetencje komisji kontrolujących spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe i polskie banki. Umożliwiło to skuteczniejsze monitorowanie ryzyka finansowego oraz zwiększyło ochronę interesów klientów tych instytucji.

PiS pozostawił gotowy pakiet reform ekonomicznych.

Finanse Publiczne:
• Radykalna poprawa przejrzystości oraz konsolidacja sektora finansów publicznych.
• Likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
• Zmiana zasad funkcjonowania agencji państwowych – powstanie tzw. agencji wykonawczych.
• Włączenie do budżetu państwa planów instytucji finansowanych ze środków publicznych.
• Obowiązek sporządzania zadaniowego planu wydatków.
• Wprowadzenie audytu zewnętrznego, sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych.
• Racjonalizacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorczość:
• Wzmocnienie zasady swobody gospodarczej.
• Ograniczenie zakresu kontroli i doprecyzowanie praw kontrolowanego podmiotu.
• Ułatwienia w rejestrowaniu firm tzw. „jedno okienko”.
• Elektroniczny tryb rejestracji przedsiębiorców.
• Uproszczenie procesu wydawania zezwoleń.

Rynek budowlany:
• Podaż gruntów budowlanych poprzez uproszczone odrolnienie.
• Zastąpienie pozwolenia na budowę zgłoszeniem – dot. obiektów o mniejszej kubaturze.
• Ułatwienie finansowania poprzez emisję listów hipotecznych.
• Ułatwienie procedury uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

Skarb Państwa:
• Wyodrębnienie firm strategicznych nie podlegających prywatyzacji.
• Usprawnienie prywatyzacji pozostałych firm- licytacja, uproszczony zakres analiz.
• Mechanizmy zwiększające wartość firm przed prywatyzacją i poprawiające jakość pracy zarządów – komitet audytu, zasady wynagradzania.

Administracja podatkowa:
• Zintegrowana Krajowa Administracja Skarbowa.
• Fachowa i przyjazna obsługa podatników.
• Polepszenie ściągalności podatków.
• Określona ścieżka rozwoju zawodowego dla urzędników.
• Podwyżki wynagrodzeń.