Kraje członkowskie Unii Europejskiej.Obecnie Unia Europejska zrzesza 27 krajów członkowskich Wspólnoty mającej już pięćdziesiąt lat tradycji. Mimo tak długiego stażu Wspólnotowego sama Unia jest młodym tworem na arenie międzynarodowej. Na jej narodziny przyjmuje się dzień 1 listopada 1993 roku – wejście w życie zapisów Traktatu z Maastricht.

Każde państwo nie będące założycielskim, aby wejść w struktury Unii Europejskiej musi przejść szczegółowo wynegocjowane etapy.

Punktem wyjścia procedury jest złożenie przez zainteresowany kraj wniosku o członkostwo w UE do Rady Europejskiej (nie mylić z Radą Europy!!!).


Procedura procesu akcesyjnego przebiega w następującej kolejności:

1. Państwo europejskie zgłasza do Rady Unii Europejskiej wniosek o członkostwo w UE,

2.Rada UE zwraca się do Komisji Europejskiej o wyrażenie opinii na temat wniosku,

3. Komisja przedkłada Radzie opinię o wniosku kandydata,

4. Rada podejmuje jednogłośną decyzję o rozpoczęciu negocjacji z kandydatem,

5. Rada UE pod przewodnictwem prezydencji Rady prowadzi negocjacje z kandydatem,

6. Komisja proponuje, a Rada uzgadnia i jednogłośnie przyjmuje wytyczne na temat stanowiska Unii w negocjacjach z kandydatem,

7. Miedzy Unią a kandydatem zostaje uzgodniony projekt traktatu akcesyjnego,

8. Traktat akcesyjny zostaje przedłożony Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu,

9. Parlament Europejski wyraża zgodę na traktat akcesyjny absolutną większością głosów,

10. Rada jednogłośnie aprobuje traktat akcesyjny,

11. Państwa członkowskie i państwo kandydujące oficjalnie podpisują traktat akcesyjny,

12. Państwa członkowskie i państwo kandydujące ratyfikują traktat akcesyjny,

13. Po ratyfikacji traktat akcesyjny wchodzi w życie – państwo kandydujące staje się członkiem UE.

Poprzez wszystkie etapy akcesyjne przeszły państwa kandydujące do UE po wejściu w życie Traktatu z Maastricht – łącznie 15 krajów Europejskich. Wcześniejsza dwunastka za wyjątkiem pierwszej szóstki również negocjowała warunki wstąpienia aczkolwiek do Wspólnoty Europejskiej istniejącej przed rozpoczętym w 1991 roku szczycie w Maastricht.

Poniżej wyszczególniłem państwa członkowskie, wstępujące, stowarzyszone oraz potencjalnych kandydatów na członków Unii Europejskiej.

Nazwa kraju i data przyjęcia kraju do Unii Europejskiej.
Unia Europejska - powstała w 1993 roku.

Luksemburg - 1993 rok – sygnatariusz.
Belgia - 1993 rok - sygnatariusz.
Holandia - 1993 rok - sygnatariusz.
Niemcy - 1993 rok - sygnatariusz.
Francja - 1993 rok - sygnatariusz.
Włochy - 1993 rok - sygnatariusz.
Dania - 1993 rok - sygnatariusz.
Wielka Brytania - 1993 rok - sygnatariusz.
Grecja - 1993 rok - sygnatariusz.
Irlandia - 1993 rok - sygnatariusz.
Hiszpania - 1993 rok - sygnatariusz.
Portugalia - 1993 rok - sygnatariusz.
Szwecja - 1995 rok.
Austria - 1995 rok.
Finlandia - 1995 rok.
Słowenia - 2004 rok.
Cypr - 2004 rok.
Malta - 2004 rok.
Czechy - 2004 rok.
Węgry - 2004 rok.
Estonia - 2004 rok.
Słowacja - 2004 rok.
Litwa - 2004 rok.
Polska - 2004 rok.
Łotwa - 2004 rok.
Bułgaria - 2007 rok.
Rumunia - 2007 rok.
Chorwacja - Kandydat – państwo stowarzyszone.
Turcja - Kandydat – państwo stowarzyszone.
Macedonia - Kandydat – państwo stowarzyszone.
Bośnia i Hercegowina - Potencjalny kandydat.
Albania - Potencjalny kandydat.
Serbia i Czarnogóra - po referendum w Czarnogórze odbytego dnia 21 maja 2006 r. Serbia i Czarnogóra złożyły wnioski oddzielnie jako osobne podmioty prawa międzynarodowego. Potencjalny kandydat.
Autor tekstu: Paweł Kowszyński. Tekst własny opracowany na podstawie następujących źródeł:
1. Słownik encyklopedyczny Unia Europejska. Praca zbiorowa. 2007. EUROPA.
2. Podstawy europeistyki Podręcznik akademicki. Wiesława Bokajły, Anna Pacześniak (red.). 2009. ATLA 2.
3. Integracja europejska. Elżbieta Dynia. 2004. LEXISNEXIS.
4. Europejska polityka rozwojowa. Paweł Bagiński. 2009. CEDEWU.
5. Budżet ogólny Unii Europejskiej. Katarzyna Żukrowska. 2009. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
6. Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji. Pod. red. Arkadiusz Potocki. 2009. DIFIN.
7. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Pod red. Arkadiusz Potocki. 2009. DIFIN.
8. Projekt rozszerzenie. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia. Marek Orzechowski, GFCnter Verheugen. 2009. BELLONA.
9. Europa kosmopolityczna. Urlich Beck, Edgar Grande. 2009. SCHOLAR.
10. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Paweł Janusz Borkowski. 2009. DIFIN.
11. Nowa dziesiątka Unii Europejskiej. Dobiesław Jędrzejczyk (red.). 2009. DIALOG.
12. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Władysław Janasz (red.). 2009. DIFIN.
13. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Paweł Bagiński, Katarzyna Czaplicka, Jan Szczyciński. 2008. PWE.
14. Geografia Unii Europejskiej. Jerzy Makowski (red.). 2008. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
15. Dynamika systemu europejskiego. Krzysztof Szczerski. 2008. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
16. Unia Europejska. John Pinder, Simon Usherwood. 2008. PWE.
17. Reprezentacja Interesów Regionów w Unii Europejskiej. Filip Skawiński. 2008. POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH.
18. Kulturowe aspekty integracji europejskiej. Franciszek Gołembski. 2008. WAIP.
19. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Marta Witkowska. 2008. WAIP.
20. Poland and European Unity Ideas and Realisty. Thomas Lane, Marian S. Wolański. 2008. WUW.
21. Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska (red.). 2008. ATUT.
22. Integracja Polski z Unią Europejską. Arkadiusz Domagała. 2007. WAIP.
23. Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej. Piotr Tosiek. 2007. UMCS.
24. Europa w działaniu. Piotr Żuk (red.). 2007. OFICYNA NAUKOWA.
25. Integracja europejska. Ewa Latoszek. 2007. KSIĄŻKA I WIEDZA.
26. Twórcy zjednoczonej Europy. Giuseppe Audisio, Alberto Chiara. 2007. PAX.
27. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Piotr Wawrzyk. 2006. WAIP.
28. Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Michelle Cini (red.). 2006. PWE.
29. Idea Europy. Hanna Machińska (red.). 2006. OŚRODEK INFORMACJI RADY EUROPY.
30. Integracja europejska. Konstanty A. Wojtaszczyk (red.). 2006.
31. Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej. Markiewicz Barbara, Wonicki Rafał (red.). 2006. SCHOLAR.
32. Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie (wyd. 9). Pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN.
33. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Ewa Gruchman, Bohdan Małuszyńska. 2005. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
34. Globalizacja i integracja europejska. Juliusz Kotyński (red.) 2005. PWE.
35. Integracja europejska. Antoni Marszałek (red.). 2004. PWE.
36. Integracja europejska. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina. 2004. PWE.
37. Leksykon integracji europejskiej. Ruszkowski Janusz, Górnicz Ewa, Żurek Marek. 2004 (wyd. 4). WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
38. O nowy kształt Europy. Kłoczowski Jerzy, Łukasiewicz Sławomir (red.). 2003. INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
39. Traktaty europejskie. Adam Łazowski. 2003. BRANTA.
40. Prawo integracji z europejskiej perspektywy. Brodecki Z. Warszawa 2004.
41. Vademecum Unii Europejskiej. Warszawa 2004. Buchmann.
42. Polonia w warunkach integracji i unifikacji świata. Chodubski A. Gdańskie Studia Międzynarodowe. Gdańsk 2003, nr 1.
43. Wartości globalne kultury europejskiej. Kultura Polska w zjednoczonej Europie. Chodubski A.. Toruń 2003.
44. Wstęp do badań politologicznych. Chodubski A. Gdańsk 2005.
45. Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu stosunków międzynarodowych. Chodubski A. Gdańskie Studia Międzynarodowe, Gdańsk 2003, nr 2.
46. Europa – rozmowa historyka z historią. Davies N.Kraków 1998.
47. Historia narodów Europy. Duroselle J.-B. Warszawa 1996.
48. Integracja Europejska. Dynia E. Warszawa 1998.
49. Zarys historii Europy – XX wiek. Fulbrook M. Warszawa 2004.
50. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Glaster J., Z. Witkowski, K. M. Witkowska. Toruń 2006.
51. Historia Europy – jej granice i podziały. Halecki O. Lublin 1994.
52. Praktyczny przewodnik po Unii Europejskiej. Kamiński M. Warszawa 2005.
53. Unii Europejska w zarysie. Kołodziejczyk-Konarska K. Warszawa 2003.
54. Unia Europejska – informator ogólny. Komitet Integracji Europejskiej. Warszawa 2000.
55. Konstytucja dla Europy – Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Bielsko-Biała 2005.
56. Prawo Unii Europejskiej. Teksty-Kazusy-Tablice. Łazowski A., Łabędzka A., Szpunar M. Warszawa 2003.
57. Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej. Marszałek A. Łódź 1997.
58. Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne. Pod red. A. Chodubskiego. Toruń 1996.
59. Z dziejów integracji europejskiej. Nadolski M. Warszawa 2004.
60. Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne. Pod red. A. Chodubskiego. Toruń 1994.
61. Traktaty. Bielsko-Biała 2005.
62. Unia Europejska – leksykon integracji. Pod red. W. Bokajły i K. Dziubki. Kraków 2004.
63. Unia Europejska. Pod red. K. Michałowskiej-Gorywody. Warszawa 1998.