Unia Europejska - co to jest?

Unia Europejska – powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht. Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB.

Narodziny Europy.

Zakres badań historii kształtował się wraz z postępem wiedzy ludzkiej i świadomości społecznej. W starożytności i średniowieczu koncentrował się na rejestrowaniu czynów wybitnych jednostek, panujących dynastii, opisywaniu zwyczajów ludowych. Zajmowano się również państwem, większymi miastami oraz różnymi instytucjami odgrywającymi dominującą rolę w ówczesnym życiu społecznym.

Idee integracji Europy na przełomie dziejów.

Idea integracji Europy wychodzi daleko poza XX wiek, a sama jej nazwa wywodzi się od postaci z greckiej mitologii. Badaczom legend antycznego świata Europa kojarzy się z niewinną fenicką księżniczką, która została uwiedziona przez Zeusa, z porywem wiatru, który targał umysły starożytnych żeglarzy i był symbolem cywilizacji basenu Morza Śródziemnego.
Europa Zachodnia, zgodnie z interpretacją współczesną, została po raz pierwszy zjednoczona politycznie, gospodarczo i kulturowo w ramach imperium rzymskiego stworzonego przez Juliusza Cezara w latach 59-48 p.n.e.

Wizja integracji Europy po 1945 roku.

W 1948 roku w Hadze odbył się Kongres Europejski, który zgromadził blisko 800 osób. Na Kongres przybyło wiele wybitnych osobistości życia politycznego, ekonomicznego, naukowego i kulturalnego, z Winstonem Churchillem jako centralną postacią Kongresu. W toku obrad Kongresu położono fundamenty pod wszystko to, co miało torować drogę dla postępu idei europejskiej w następnym dziesięcioleciu.
W 1949 roku w Londynie powołano do życia Radę Europy . Był to pierwszy krok instytucjonalny, który w przyszłości miał doprowadzić do jakiejś formy ponadnarodowego rządu Europy.

Historia Unii Europejskiej w zarysie.

9 maja 1950 roku Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
18 kwietnia 1951 roku Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali podpisały w Paryżu: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Polityczne przesłanki powołania Unii Europejskiej

Oczekiwania i obawy związane z postępującym procesem globalizacji cywilizacji, ujawniającym się synkretyzmem, potrzebą regionalnej integracji świata, tworzeniem instytucji służących globalnemu rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych i politycznych stały się podstawą do budowania nowego ładu z Europą na czele.

Parlament Europejski.

Parlament Europejski powstał w 1957 roku, jako Europejski Zgromadzenie Parlamentarne na mocy układu o połączeniu Zgromadzenia Parlamentarnego EWG, Zgromadzenia Parlamentarnego Euratomu i Wspólnego Zgromadzenia EWWiS.