Rzeczywistość normatywna europejskiego prawa wspólnotowego.

Przedmiotem badań prawa jako dyscypliny naukowej jest materiał normatywny. Badania polegają na jego rozpoznaniu i wyjaśnieniu sensu poszczególnych norm znajdujących się w tym materiale, na konstrukcji pojęć prawnych ułatwiających rozumienie i stosowanie prawa, na systematyzacji materiału normatywnego, na wyjaśnianiu społeczno-ekonomicznego uwarunkowania norm i instytucji, na charakterystyce zamierzonych i osiągniętych skutków oddziaływania poszczególnych norm i instytucji prawnych na życie społeczne .

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku i jest tworem szczególnym. Zgodnie z prawem międzynarodowym publicznym osobowość prawną otrzymują tylko państwa i organizacje międzynarodowe, jednak te muszą znajdować potwierdzenie nadania osobowości w swych statutach – umowach założycielskich. W przypadku Unii Europejskiej państwa nie nadały jej osobowości prawnej w Traktacie z Maastricht, co wskazywałoby, że Unia Europejska nie jest organizacją międzynarodową. Jednakże są prawnicy przyznający Unii status organizacji międzynarodowej, wyciągając taki wniosek z postanowień TUE wskazujących na zamiar poszanowania tożsamości państw członkowskich.

Posiadanie osobowości prawnej przez Unię jest niezbędne do stwierdzenia jej zdolności do aktywnego uczestniczenia głównie w stosunkach z podmiotami prawa międzynarodowego publicznego. Kwestia ta podlegała dyskusji nad zreformowanym kształtem UE na forum Konwentu ds. Przyszłości Europy, której zakończeniem było podpisanie w czerwcu 2004 roku Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, przyznającego Unii Europejskiej expresis verbis osobowość prawnomiędzynarodową. Do czasu przyjęcia traktatowych regulacji kwestii prawnej osobowości Unii Europejskiej, funkcjonowanie podmiotów wspólnoty opiera się na założeniu, że faktyczne obszary działalności Unii Europejskiej opierają się wciąż na suwerennych decyzjach państw członkowskich i nie zostały przekazane instytucjom organizacji w ramach Unii .

Dominujące stanowisko w doktrynie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego wskazuje na szkieletową budowę Unii Europejskiej, która jest określana również mianem dachu nad konstrukcją trzech filarów. Unia Europejska umożliwia podejmowanie przez państwa członkowskie specyficznej formy współpracy - określanej mianem uwspólnotowionej w obszarze I filaru i międzyrządowej w filarze II i III. W ujęciu innych autorów Unia Europejska jest połączeniem Wspólnot Europejskich uzupełnionych międzyrządową formą współpracy.

W chwili obecnej istnieją równolegle powiązane ze sobą organizmy: Unia Europejska oraz Wspólnota Europejska i Euratom - zwane powszechnie Wspólnotami Europejskimi. Postanowienia Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, założoną w 1951 roku, wygasły w lipcu 2002 roku, a funkcje tej wspólnoty przejęła Wspólnota Europejska. O powiązaniach pomiędzy Unią i Wspólnotami świadczą również: zasada jedności instytucjonalnej, zgodnie z którą zadania Unii wypełniane są przez instytucje Wspólnoty Europejskiej; obowiązek poszanowania acquis communautaire (dorobku prawnego Wspólnoty) przy realizacji zadań Unii; nakaz prowadzenia spójnej polityki zewnętrznej w ramach Unii i Wspólnoty; a także regulacja prawna dotycząca wstąpienia do Unii Europejskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 49 TUE, do struktur Unii może przystąpić każde państwo europejskie, spełniające określone warunki: przestrzegające zasad demokracji i praw człowieka, mające funkcjonującą gospodarkę rynkową oraz będące w stanie wywiązać się ze zobowiązań wynikających z zapisów traktatów europejskich.


Autor tekstu: Paweł Kowszyński. Tekst własny opracowany na podstawie następujących źródeł:
1. Słownik encyklopedyczny Unia Europejska. Praca zbiorowa. 2007. EUROPA.
2. Podstawy europeistyki Podręcznik akademicki. Wiesława Bokajły, Anna Pacześniak (red.). 2009. ATLA 2.
3. Integracja europejska. Elżbieta Dynia. 2004. LEXISNEXIS.
4. Europejska polityka rozwojowa. Paweł Bagiński. 2009. CEDEWU.
5. Budżet ogólny Unii Europejskiej. Katarzyna Żukrowska. 2009. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
6. Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji. Pod. red. Arkadiusz Potocki. 2009. DIFIN.
7. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Pod red. Arkadiusz Potocki. 2009. DIFIN.
8. Projekt rozszerzenie. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia. Marek Orzechowski, GFCnter Verheugen. 2009. BELLONA.
9. Europa kosmopolityczna. Urlich Beck, Edgar Grande. 2009. SCHOLAR.
10. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Paweł Janusz Borkowski. 2009. DIFIN.
11. Nowa dziesiątka Unii Europejskiej. Dobiesław Jędrzejczyk (red.). 2009. DIALOG.
12. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Władysław Janasz (red.). 2009. DIFIN.
13. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Paweł Bagiński, Katarzyna Czaplicka, Jan Szczyciński. 2008. PWE.
14. Geografia Unii Europejskiej. Jerzy Makowski (red.). 2008. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
15. Dynamika systemu europejskiego. Krzysztof Szczerski. 2008. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
16. Unia Europejska. John Pinder, Simon Usherwood. 2008. PWE.
17. Reprezentacja Interesów Regionów w Unii Europejskiej. Filip Skawiński. 2008. POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH.
18. Kulturowe aspekty integracji europejskiej. Franciszek Gołembski. 2008. WAIP.
19. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Marta Witkowska. 2008. WAIP.
20. Poland and European Unity Ideas and Realisty. Thomas Lane, Marian S. Wolański. 2008. WUW.
21. Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska (red.). 2008. ATUT.
22. Integracja Polski z Unią Europejską. Arkadiusz Domagała. 2007. WAIP.
23. Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej. Piotr Tosiek. 2007. UMCS.
24. Europa w działaniu. Piotr Żuk (red.). 2007. OFICYNA NAUKOWA.
25. Integracja europejska. Ewa Latoszek. 2007. KSIĄŻKA I WIEDZA.
26. Twórcy zjednoczonej Europy. Giuseppe Audisio, Alberto Chiara. 2007. PAX.
27. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Piotr Wawrzyk. 2006. WAIP.
28. Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Michelle Cini (red.). 2006. PWE.
29. Idea Europy. Hanna Machińska (red.). 2006. OŚRODEK INFORMACJI RADY EUROPY.
30. Integracja europejska. Konstanty A. Wojtaszczyk (red.). 2006.
31. Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej. Markiewicz Barbara, Wonicki Rafał (red.). 2006. SCHOLAR.
32. Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie (wyd. 9). Pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN.
33. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Ewa Gruchman, Bohdan Małuszyńska. 2005. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
34. Globalizacja i integracja europejska. Juliusz Kotyński (red.) 2005. PWE.
35. Integracja europejska. Antoni Marszałek (red.). 2004. PWE.
36. Integracja europejska. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina. 2004. PWE.
37. Leksykon integracji europejskiej. Ruszkowski Janusz, Górnicz Ewa, Żurek Marek. 2004 (wyd. 4). WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN.
38. O nowy kształt Europy. Kłoczowski Jerzy, Łukasiewicz Sławomir (red.). 2003. INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
39. Traktaty europejskie. Adam Łazowski. 2003. BRANTA.
40. Prawo integracji z europejskiej perspektywy. Brodecki Z. Warszawa 2004.
41. Vademecum Unii Europejskiej. Warszawa 2004. Buchmann.
42. Polonia w warunkach integracji i unifikacji świata. Chodubski A. Gdańskie Studia Międzynarodowe. Gdańsk 2003, nr 1.
43. Wartości globalne kultury europejskiej. Kultura Polska w zjednoczonej Europie. Chodubski A.. Toruń 2003.
44. Wstęp do badań politologicznych. Chodubski A. Gdańsk 2005.
45. Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu stosunków międzynarodowych. Chodubski A. Gdańskie Studia Międzynarodowe, Gdańsk 2003, nr 2.
46. Europa – rozmowa historyka z historią. Davies N.Kraków 1998.
47. Historia narodów Europy. Duroselle J.-B. Warszawa 1996.
48. Integracja Europejska. Dynia E. Warszawa 1998.
49. Zarys historii Europy – XX wiek. Fulbrook M. Warszawa 2004.
50. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Glaster J., Z. Witkowski, K. M. Witkowska. Toruń 2006.
51. Historia Europy – jej granice i podziały. Halecki O. Lublin 1994.
52. Praktyczny przewodnik po Unii Europejskiej. Kamiński M. Warszawa 2005.
53. Unii Europejska w zarysie. Kołodziejczyk-Konarska K. Warszawa 2003.
54. Unia Europejska – informator ogólny. Komitet Integracji Europejskiej. Warszawa 2000.
55. Konstytucja dla Europy – Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Bielsko-Biała 2005.
56. Prawo Unii Europejskiej. Teksty-Kazusy-Tablice. Łazowski A., Łabędzka A., Szpunar M. Warszawa 2003.
57. Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej. Marszałek A. Łódź 1997.
58. Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne. Pod red. A. Chodubskiego. Toruń 1996.
59. Z dziejów integracji europejskiej. Nadolski M. Warszawa 2004.
60. Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne. Pod red. A. Chodubskiego. Toruń 1994.
61. Traktaty. Bielsko-Biała 2005.
62. Unia Europejska – leksykon integracji. Pod red. W. Bokajły i K. Dziubki. Kraków 2004.
63. Unia Europejska. Pod red. K. Michałowskiej-Gorywody. Warszawa 1998.