Historia Unii Europejskiej w zarysie.

9 maja 1950 roku Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
18 kwietnia 1951 roku Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali podpisały w Paryżu: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

1 stycznia 1973 roku weszły w życie podpisane w 1972 roku układy o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich nowych członków: Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

28 maja 1979 roku została podpisana umowa o przystąpieniu do wspólnot Grecji. Umowa weszła w życie 1 stycznia 1981 roku.

12 czerwca 1985 roku podpisano umowy o przystąpieniu Portugalii i Hiszpanii. Umowy weszły w życie 1 stycznia 1986 roku.

24 czerwca 1994 roku podpisano umowy o członkostwie Austrii, Finlandii i Szwecji. Umowy weszły w życie 1 stycznia 1995 roku.

12 marca 1998 roku w Londynie odbyła się Konferencja Europejska "15+11", podczas której spotkali się przedstawiciele państw członkowskich UE z przedstawicielami krajów aspirujących do UE. 30 marca 1998 roku rozpoczął się proces akcesji 11 państw stowarzyszonych z UE. 31 marca 1998 roku odbyły się Konferencje Międzyrządowe otwierające negocjacje z 6 państwami stowarzyszonymi: Polską, Czechami, Estonią, Węgrami, Słowenią i Cyprem.


Historia Unii Europejskiej po 2000 roku:

1 stycznia 2000 - Portugalia przejmuje Prezydencję Rady Unii Europejskiej.

15 stycznia 2000 - W Brukseli (Belgia) odbywa się sesja inauguracyjne Ministerialnej Konferencji Międzyrządowej w sprawie negocjacji akcesyjnych z Maltą, Rumunią, Słowacja, Łotwą, Litwą i Bułgarią.

23-24 marca 2000 - Specjalna Rada Europejska zbiera się w Lizbonie (Portugalia) w celu podjęcia decyzji dotyczącej nowej strategii Unii dotyczącej wzmocnienia zatrudnienia, reformy gospodarczej i spójności społecznej jako części gospodarki opartej na wiedzy.

3 maja 2000 - Komisja proponuje, aby Grecja stała się dwunastym członkiem strefy euro.

9 maja 2000 - Instytucje europejskie obchodzą 50 rocznicę "Deklaracji Schumana"

21-23 lipca 2000 - Szczyt G8 odbywa się na Okinawie (Japonia). Uczestnicy omawiają Gospodarkę Światową, Technologie Informatyczne i Telekomunikacyjne, Rozwój, Zadłużenie, Zdrowie, Edukację, Handel, Różnorodność Kulturową, Przestępczość i Narkotyki, Starzenie się, Biotechnologię i Bezpieczeństwo Żywności, Genom Ludzki, Środowisko, Bezpieczeństwo Jądrowe, Zapobieganie Konfliktom, Rozbrojenie, Zakaz Rozprzestrzeniania i Kontrola Broni oraz Terroryzm.

7 grudnia 2000 - Na zebraniu Rady Europejskiej z Nicei Przewodniczący Parlamentu, Rady Europejskiej i Komisji oficjalnie ogłaszają Kartę Podstawowych Praw Unii Europejskiej.

2 stycznia 2001 - Grecja staje się 12 członkiem strefy euro

26 lutego 2001 - Po grudniu 2000 r. na spotkaniu Rady Europejskiej odbywającym się w Nicei (Francja) podpisany zostaje nowy Traktat nowelizujący Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie (Traktat Nicejski).

13 czerwca 2001 - Referendum w sprawie Traktatu Nicejskiego odbywa się w Irlandii. Większość jest przeciwna ratyfikacji. Niemcy składają instrumenty ratyfikacji Traktatu Nicejskiego.

20-22 lipca 2001 - Szczyt G7/G8 odbywa się w Genui (Włochy). Uczestnicy omawiają następujące kwestie: zdrowie, handel międzynarodowy, walka z biedą, rozwój, dług publiczny, środowisko, bezpieczeństwo żywności, Bałkany i Bliski Wschód.

21 września 2001 - Specjalna Rada Europejska zbiera się w Brukseli (Belgia) w celu dokonania oceny sytuacji międzynarodowej w obliczu ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w dniu 11 września, a także ustanowienia wytycznych dotyczących odzewu UE.

1 stycznia 2002 - Monety i banknoty euro wchodzą do obiegu w dwunastu uczestniczących państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.

28 lutego 2002 - Euro staje się wyłączną walutą w dwunastu uczestniczących państwach członkowskich, gdy okres podwójnego obiegu dobiega końca. Otwierająca sesja Konwencji do spraw Przyszłości Europy zbiera się w Brukseli.

26 marca 2002 - Uruchomiony zostaje europejski system nawigacji satelitarnej i pozycjonowania GALILEO.

23 lipca 2002 - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wygasa po pięćdziesięciu latach obowiązywania.

9 października 2002 - Komisja Europejska zaleca, żeby do końca 2002 r. zakończone zostały negocjacje akcesyjne z następującymi państwami: Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją i Słowenią. Zdaniem Komisji kraje te będą gotowe do przystąpienia do UE na początku 2004 r.

12-13 grudnia 2002 - Rada Europejska spotyka się w Kopenhadze (Dania). Zakończenie negocjacji akcesyjnych z 10 państwami kandydującymi: Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją i Słowenią

19 marca 2003 - Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Raport dający zielone światło dla przyjęcia do UE w 2004 r. Cypru, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Czech i Słowenii zostaje przyjęty większością głosów.

9 kwietnia 2003 - Parlament Europejski opowiada się za przyjęciem do UE Czech, Estonii, Cypru, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

16 kwietnia 2003 - W Atenach (Grecja) zostaje podpisany Traktat Akcesyjny między UE a Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją.

7-8 czerwca 2003 - W Polsce odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.

1 maja 2004 - Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu i dochodzi do skutku największe rozszerzenie Unii Europejskiej. 10 nowych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – to ponad 100 milionów nowych obywateli UE.

29 października 2004 - Podpisanie przez Radę Szefów Państw i Rządów oraz ministrów spraw zagranicznych traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

25 kwietnia 2005 - Podpisanie przez Rumunię i Bułgarię Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej. Aktualnie akcesja tych państw przewidywana jest na 2007 rok.

9 maja 2005 - Sześćdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

8 lutego 2006 - Raport Komisji Europejskiej o swobodnym przepływie pracowników UE

1 maja 2006 - Raport Komisji Europejskiej na temat ekonomicznych skutków ostatniego rozszerzenia Unii Europejskiej ( 1.05.2004 r.)

11 lipca 2006 - Rada przyjmuje decyzję pozwalającą na przystąpienie Słowenii do strefy euro od stycznia 2007 r.

26 września 2006 - Komisja potwierdza przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE 1 stycznia 2007 r.

18 października 2006 - Komisja przyjęła wniosek dotyczący otwarcia w 2008 r. Europejskiego Instytutu Technologii (EIT)

17 listopada 2006 - Mołdawia, Norwegia, Turcja i Ukraina wchodzą do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, jako Obserwatorzy.

1 stycznia 2007 - Rozszerzenie Unii Europejskiej o 2 nowe kraje: Bułgarię i Rumunię. Euro - nowa waluta Słowenii.

23 marca 2007 - 50. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Emisja okolicznościowych monet euro dla upamiętnienia 50. rocznicy narodzin UE.

9 maja 2007 - 57 rocznica ogłoszenia Planu Schumana traktowanego jako początek jednoczenia Europy.

16 września 2007 - 20. rocznica podpisania Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową.

8 listopada 2007 - Decyzja ministrów spraw wewnętrznych o rozszerzeniu strefy Schengen, z dniem 21 grudnia, o dziewięć nowych krajów UE.

20/21 grudnia 2007 - Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry stają się pełnoprawnymi członkami strefy Schengen.

1 stycznia 2008 - Euro - nowa waluta Malty i Cypru.

30 marca 2008 - Zniesienie kontroli granicznych na lotniskach od 30 marca w związku z rozszerzeniem strefy Schengen.

7 maja 2008 - Słowacja gotowa do wejścia do strefy euro w 2009 r.

28 maja 2008 - 50. rocznica pierwszej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

1 czerwca 2008 - 10 rocznica powstania Europejskiego Banku Centralnego.

19 listopada 2008 - nowy europejski program studiów magisterskich z dziedziny ochrony konsumentów (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Holandii, Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii.)

1 grudnia 2008 - Nowe przepisy dotyczące zwolnień dla podróżnych przyjeżdżających do Unii Europejskiej.

12 grudnia 2008 - Wejście Szwajcarii do strefy Schengen.

1 stycznia 2009 - Euro - nowa waluta Słowacji.

1 grudnia 2009 – wejście w życie Traktatu z Lizbony.