Pomoc Polakom za granicami oraz wspieranie przemian demokratycznych.

PiS chronił prawa mniejszości polskiej na Litwie. W maju 2007r. Rząd Republiki Litewskiej zaakceptował projekt ustawy o imionach i nazwiskach, która reguluje ich pisownię w językach mniejszości narodowych w sposób satysfakcjonujący stronę polską.

Podejmowano działania na rzecz ochrony praw mniejszości polskiej na Białorusi. Rząd PiS wspierał demokratycznie wybrany zarząd Związku Polaków na Białorusi i pomagał represjonowanym działaczom polskim.

Sejm we wrześniu 2007r. przyjął ustawę o Karcie Polaka. Dokument przyznawany na jej podstawie daje realne przywileje Polakom mieszkającym poza granicami naszego kraju i odnawia ich więzi z naszą ojczyzną. Karta daje ogromne możliwości szczególnie młodym ludziom, którzy chcieliby np. studiować w Polsce.

Program „Bliżej pracy, bliżej Polski” obejmował wzmocnienie polskich urzędów konsularnych łącznie z utworzeniem nowych urzędów, a także współpracę z MPiPS w zakresie szerokiej akcji informacyjnej na temat warunków pracy i życia w krajach docelowych migracji zarobkowej. Dzięki niemu polskie placówki dyplomatyczne mogły skuteczniej chronić m.in. prawa pracownicze imigrantów.

Ogromna liczba Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii płaci dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania niższe podatki.

Zwiększona została liczba dofinansowywanych projektów polskich organizacji pozarządowych. Rozszerzono zakres pomocy dla Ukrainy jako strategicznego partnera Polski. MSZ w 2007r. dysponował 90 mln zł przeznaczonych specjalnie na aktywne wspieranie przemian demokratycznych.