Porozumienie na rzecz RZL

Dzięki zabiegom Przewodniczącego Elbląskiego Zarządu Regionalnego Forum Młodych podpisano w Elblągu porozumienie na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich w wyniku, którego można przeciwdziałać bezrobociu.

29 października 2004 r. przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, instytucji samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy, placówek szkoleniowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Elbląga podpisali porozumienie, którego efektem będzie monitorowanie rynku pracy i szybkie reagowanie na jego ruchy.

Porozumienie zakłada utworzenie trzech zespołów składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w projekt. Każdy z zespołów koordynować będzie jedną dziedzinę. Pierwszy zajmie się monitorowaniem rynku pracy oraz losów zawodowych absolwentów, drugi pozyskiwaniem środków strukturalnych na modyfikację kierunków kształcenia i przekwalifikowania kadry zawodowej szkół i placówek szkoleniowych tak, aby odpowiadali na zapotrzebowanie rynku pracy. Trzeci zespół będzie opracowywał i przekazywał wnioski dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych będących przyczyną wzrostu bezrobocia, przy czym będzie wskazywał, jakie kierunki kształcenia należy wprowadzić lub wycofać.

Przede wszystkim należy tworzyć programy przeciwdziałania bezrobociu, a nie jego skutkom. Dzięki mechanizmom kontroli kierunków kształcenia w dziedzinie edukacji i przekwalifikowania osób pozostających bez pracy możemy zmniejszyć bezrobocie lub częściowo wyeliminować - mówi Paweł Kowszyński, przewodniczący Elbląskiego Zarządu Regionalnego FM.

Należy przewidywać skutki prowadzonych lub wprowadzanych kierunków kształcenia z wieloletnim wyprzedzeniem, aby po kilku latach nie okazało się, że posiadamy za wielu wykształconych specjalistów w dziedzinach, w których nie ma zapotrzebowania. To właśnie te osoby, wysoko wyspecjalizowane dzisiaj pozostają bezrobotne.

Wykształcenie każdego specjalisty kosztuje krocie i opłaca się wówczas, gdy jest zapotrzebowanie na jego usługi.

Gdy urzędy pracy są niewystarczające w walce z bezrobociem jedynym niezastąpionym mechanizmem staje się przemyślane kierowanie edukacją, która wówczas przynosi efekty. Takich mechanizmów używają kraje wysoko wyspecjalizowane miedzy innymi Szwecja, Norwegia, czy Finlandia.

Porozumienie, które zostało podpisane w Elblągu stanowi solidną podstawę do modyfikacji systemu edukacji ponadgimnazjalnej stając się przystosowaną do obecnych i w konsekwencji przyszłych uwarunkowań rynku pracy.

Porozumienie przedstawia konkretne rozwiązania będące podstawą do walki z bezrobociem oraz wykorzystania warunków, jakie otrzymaliśmy po akcesji. Wykorzystanie środków europejskich przez szkoły oraz placówki szkoleniowe z programów funduszy strukturalnych w działaniu RZL 1 i 2 stanowi podbudowę do tworzenia konsekwentnej i w pełni przewidywalnej polityki przeciwdziałania bezrobociu - wyjaśnia Paweł Kowszyński.

Źródło: serwis internetowy www.pis.org.pl z 2004 roku, adres http://www.bip.pis.org.pl/article.php?id=3106