Pokazaliśmy jak pozyskiwać fundusze unijne...W latach 2007-2013 dzięki stanowczej postawie rządu PiS udało się zapewnić Polsce 67 mld euro funduszy unijnych do wykorzystania.

Rząd PiS zapewnił odpowiednio wysoki poziom finansowania przez UE badań, działań rozwojowych, innowacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

To rząd PiS opracował 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przyjętych decyzją KE w okresie wrzesień – październik 2007r. Ich wdrażanie przyczyniło się do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków polityki spójności UE. Pieniądze przeznaczone na te programy rozdzielane są przez samorządy poszczególnych województw. Co zapewnia ich sprawne i efektywne wykorzystanie.

To rząd PiS umocnił pozycję i umożliwił wydajną pracę Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, dzięki której w latach 2005-2007 Polska notowała rekordowy poziom i tempo absorpcji unijnej pomocy. Środki unijne przeznaczone na Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, po wcześniejszych opóźnieniach, zostały praktycznie w całości wykorzystane.

Mniej skomplikowane przetargi publiczne. Znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych ma duże znaczenie dla sprawnego wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych. Podniesiono próg finansowy, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamawiający mogą elastyczniej dopasować się do realiów rynku, a małe firmy mają zapewniony łatwiejszy dostęp do zamówień współfinansowanych z UE. Konsekwencją podniesienia podstawowego progu jest podwyższenie progów wynikających z dyrektyw, poniżej którego stosuje się tzw. procedurę uproszczoną. Przyjęcie takiego rozwiązania zmniejsza obciążenia biurokratyczne przy udzielaniu zamówień. Polepszono także przejrzystość procedur przetargowych. Zamówienia publiczne dzięki nowelizacji publikowane są na jednym specjalnym portalu.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Przyjęta przez rząd PiS w 2006r. rozpoczęła nowy etap planowania rozwoju Polski. Dokument zakładał gruntowną modernizację kraju przez zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych oraz usprawnienie pracy administracji publicznej. Nadano mu rangę najwyższego w Polsce dokumentu planistycznego. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument posłużył lepszemu ukierunkowaniu środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego województw Polski Wschodniej.

Rząd PiS jako pierwszy stworzył strategię rozwoju Polski Wschodniej zapewniając od lat niedoinwestowanym województwom na naszej wschodniej granicy szanse na szybki rozwój i przeprowadzenie kluczowych dla regionu wielkich inwestycji (tamy, gazociągi, retencja, drogi itd.) Określono zasady wsparcia przygotowań do EURO 2012 ze środków unijnych. Zidentyfikowano przedsięwzięcia szczególnie związane z potrzebami EURO 2012, których realizacja będzie traktowana w sposób priorytetowy oraz sformułowano główne zasady finansowania przygotowań do EURO 2012.