Jakie mam priorytety?

1. NOWOCZESNY NARÓD, WOLNI OBYWATELE. Pomyślność naszego Narodu wymaga usuwania formalnych i nieformalnych blokad wolności i aktywności Polaków. Powinno się odbudować znaczenie Narodu Polskiego jako punktu odniesienia polityki i zaangażowania w sprawy publiczne. Powinno przyczyniać się do poszerzania debaty o merytorycznych aspektach polityki. Powinno bezwzględnie zwalczać się przypadki ograniczania swobody działania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Przywróćmy prawdzie należne jej miejsce w życiu publicznym, m.in. poprzez nowoczesną politykę historyczną, przeciwdziałanie cenzurowaniu wiedzy o czasach PRL oraz odblokowanie dostępu obywateli do informacji o sprawach publicznych.

2. EFEKTYWNY SYSTEM WŁADZY. Popieram budowę państwa zdolnego do rozwiązywania problemów, które są źródłem opresji obywateli. W Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent powinien stać na straży całości i spójności państwa oraz realizacji jego konstytucyjnych zadań. W zmienionym ustroju prowadzenie bieżącej polityki i odpowiedzialność za jej efekty powinno należeć do premiera i kierowanego przezeń rządu. Popieram zmniejszenie liczby posłów i zasadniczo nową konstrukcję Senatu. Organy powołujące na odpowiedzialne stanowiska państwowe bezwzględnie powinny uzyskiwać dostęp do informacji wskazujących na ewentualne niebezpieczne uwikłania kandydatów. Poprawie jakości legislacji powinno służyć m.in. zwiększenie ochrony integralności rządowych i prezydenckich projektów ustaw, instytucja rozporządzeń z mocą ustawy oraz poszerzenie możliwości wydawania rozporządzeń na podstawie ustaw. Punkt ciężkości kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny powinien zostać przesunięty z uchylania przepisów już obowiązujących w stronę zapobiegania wejściu w życie przepisów niezgodnych z konstytucją. Uznanie przepisu prawa za niezgodny z konstytucją powinien wymagać kwalifikowanej większości głosów sędziów TK w pełnym składzie. Powinno wprowadzić się mechanizm merytorycznego i wolnego od wpływów politycznych konkursu generalnego dla kandydatów na stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej oraz instytucję Państwowego Zasobu Kadrowego. Opowiadam się za silnym i sprawnym samorządem terytorialnym, ale nie zgadzam się na „landyzację” Polski ani na różnicowanie statusu bogatych „metropolii” i biedniejszej reszty. Władza lokalna łamiąca prawo i lekceważąca interes publiczny powinna spotykać się z szybką i skuteczną ripostą instytucji państwowych.

3. POLITYKA ROZWOJU. Celem polityki powinno być zrównanie poziomu życia Polaków i obywateli najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej. Będę usuwać bariery rozwoju gospodarczego: niedowład administracji publicznej i biurokratyczne ograniczenia, niezadowalający poziom bezpieczeństwa obrotu, niedorozwój infrastruktury. Powinno zmienić się strukturę i sposób funkcjonowania administracji gospodarczej, podporządkowując ją sprawom rozwoju. Należy usprawnić pozyskiwanie środków europejskich oraz poprawić efektywność inwestowania wszystkich środków publicznych. Powinno zwiększyć się zaangażowanie środków publicznych w finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi, dbając jednocześnie o stabilizację finansów publicznych. Powinno ograniczyć się formalne obowiązki podatników. Wybór momentu wejścia Polski do strefy euro, które może nastąpić po spełnieniu odpowiednich warunków makroekonomicznych, powinno podporządkować się polityce rozwoju. Współpraca rządu i NBP powinna bezwzględnie przeciwdziałać inflacji, a zarazem sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Majątek Skarbu Państwa, racjonalnie zarządzany, powinien być traktowany jako zasób służący rozwojowi i solidarności społecznej. Powinno się skonsolidować i wzmocnić finansowo system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Z połączenia niektórych spółek powinny powstać silne podmioty o kapitale krajowym, m.in. Polska Grupa Kapitałowa oraz Polska Nafta i Gaz. Powinno wprowadzić się zmiany w ustawodawstwie gospodarczym oczekiwane przez przedsiębiorców i inwestorów, porządkując prawo, znosząc zbędne ograniczenia oraz zwiększając skuteczność egzekwowania zobowiązań i pewność obrotu. Dla dobra przyszłosci Polski w nauce powinny powstać „przyczółki innowacyjności”. Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski służyć powinno m.in. budowa elektrowni atomowych spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa. Powinno pokonać się niemoc w sprawach infrastruktury, szczególnie w dziedzinie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Powinno się odbudować polską gospodarkę morską i zaktywizować wodny transport śródlądowy. Publiczny szerokopasmowy dostęp do Internetu w szkołach, na uczelniach, w bibliotekach publicznych itp. powinien być finansowany przez państwo i samorząd. Dla studentów powinno wprowadzić się kupony rabatowe na zakup sprzętu IT. Powinien powstać zintegrowany i bezpieczny system e-administracji, który będzie umożliwiać obywatelom załatwianie spraw na odległość.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA. Bezwzględnie powinno się godzić politykę rozwoju z ochroną ojczystej przyrody i polskiego krajobrazu, z zachowaniem wysokiej jakości zasobów naturalnych. W dziedzinie energetyki powinno promować się inwestycje zmniejszające uciążliwość dla środowiska istniejących zakładów i urządzeń, budowę elektrowni atomowych, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwój hydroenergetyki. Bezwzględnie powinno się rozwiązać problem odpadów pochodzenia krajowego oraz chronić Polskę przed sprowadzaniem odpadów z zagranicy. Będę wspierać rozwój ekologicznych funkcji wsi i zalesianie marginalnych gruntów rolnych. Powinno doprowadzić się do unowocześnienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

5. EDUKACJA. System edukacji powinien realizować trzy cele: stwarzać dobre szanse edukacyjne wszystkim młodym obywatelom bez względu na miejsce zamieszkania oraz poziom majątkowy i wykształcenie rodziców, dawać solidne wykształcenie i przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie, sprzyjać rozwojowi ponadprzeciętnych talentów. Nie zgadzam się, żeby wyrównywanie szans było realizowane poprzez „równanie w dół”. Oprócz przekazywania wiedzy naukowej szkoła powinna dawać uczniowi wzory dobrego zachowania, kultury języka, życzliwości i taktu. Powinno powrócić się do zdecydowanego przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród uczniów. Bezwzględnie powinno się przywrócić należytą rangę wychowaniu patriotycznemu. Powszechna szkoła średnia powinna dawać wykształcenie możliwie wszechstronne, odpowiadające wzorom „kulturalnego informatyka” i „zinformatyzowanego humanisty”. Powinno się uporządkować podstawy programowe nauczania oraz usunąć wady systemu egzaminów zewnętrznych. Powinno się zlikwidować zbędną biurokrację w szkołach. Powinno się zwiększyć autonomię szkół i odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za ich utrzymanie. Nie zgadzam się na przekazywanie szkół publicznych podmiotom prywatnym ani na dezintegrację państwowego nadzoru pedagogicznego. Powinno się dostosowywać szkolnictwo zawodowe do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa oraz wspierać kształcenie ustawiczne. Powinno zagwarantowć się znaczący awans materialny wysoko kwalifikowanych i rzetelnie pracujących nauczycieli. Powinno doprowadzić się do unowocześnienia systemu kształcenia, doskonalenia i awansowania nauczycieli. Przejawy europeizacji polskiej polityki oświatowej muszą być zgodne z naszym interesem narodowym i chrześcijańskim dziedzictwem.

6. SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA. Samorządność nauki, w tym autonomia szkół wyższych, sprawdza się w praktyce, ale nie może oznaczać petryfikacji wszystkich istniejących struktur czy niemożności zgodnego z prawem oddziaływania państwa w celu modernizacji. Powinno się odchodzić od fikcji jednakowego poziomu wszystkich szkół wyższych i jednakowej wartości wydawanych przez nie dyplomów, w szczególny sposób wspierając państwowe uczelnie legitymujące się ponadprzeciętnym potencjałem oraz dorobkiem. Uczelnie powinny uzyskać większą swobodę tworzenia programów nauczania. Emerytowani profesorowie powinni mieć zagwarantowane prawo spoczynku. Powinno wprowadzić się przejrzysty, nowoczesny i zgodny z konstytucją system opłat za studia i stypendia. Wzrostowi gospodarczemu powinien towarzyszyć wzrost wydatków państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Powinno się przywrócić priorytetowe znaczenie polityce historycznej i kształtowaniu postaw patriotycznych. Powinno się stymulować rozwój materialnej bazy kultury. Nie zgadzam się na ustawowe uszczuplanie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz administracji rządowej. Powinno się zapewnić prawną ochronę młodego pokolenia przed propagowaniem brutalnej przemocy i wulgarności w mediach elektronicznych.

8. SPORT. Powinno się tworzyć warunki uprawiania sportu w różnych formach przez szerokie rzesze społeczeństwa. Powinno się doprowadzić do upowszechnienia pozalekcyjnych godzin wychowania fizycznego, prowadzonych pod kierunkiem nauczycieli i zawodowych trenerów. Powinno się zmienić system szkolnego współzawodnictwa sportowego. Powinno się umożliwić samorządom finansowanie sportu wyczynowego. Powinno utworzyć się System Informacji Sportowej służący młodzieży i dla niej promujący sportowe działania edukacyjne.

9. SOLIDARNI Z RODZINAMI. Powinno się prowadzić politykę rodzinną nastawioną na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzicielstwa i budowanie kultury życia. Urlop macierzyński powinien zostać wydłużony o 8 tygodni i powinien być przedłużany w szczególnych przypadkach. Większa liczba rodzin powinna uzyskać prawo do świadczeń na dzieci, a ich wysokość powinna bć tym większa, im niższe dochody ma rodzina. Powinno wprowadzić się kartę rodziny wielodzietnej, uprawniającą do zniżek w różnych opłatach. Powinno się powołać gminne centra usług socjalnych, wzmocnione kadrowo powiatowe centra pomocy rodzinie sprzyjające tworzeniu świetlic socjoterapeutycznych. Powinno się zwiększyć pomoc dla rodziców rezygnujących z pracy, aby mogli opiekować się dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. Powinno się urealnić dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych dla kobiety ciężarnej i w ramach porodu, w tym do znieczulenia zewnątrzoponowego. Powinno się zwiększyć dostęp do żłobków, przedszkoli i alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Rząd powinien bezwzględnie promować i wspierać budowę mieszkań wynajmowanych rodzinom o przeciętnych dochodach. Powinno się wzbogacić system opieki nad osobami starszymi. Powinno się wprowadzić elementy wspólnoty małżeńskiej w zakresie składek i świadczeń w I filarze sytemu emerytalnego. Aksjologiczny fundament polityki rodzinnej upatruję w wartościach chrześcijańskich.

10. SOLIDARNI Z PACJENTAMI. Celem funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia powinien być przyjazny dla pacjenta i godny zaufania system ochrony zdrowia. Powinno się zwiększyć finansowanie opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami społecznymi. Powinien powstać Fundusz Restrukturyzacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do monitorowania potrzeb medycznych. Powinno się wprowadzić koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych odpowiadający zapotrzebowaniu obywateli. Powinna zostać poprawiona dostępność podstawowej, stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Powinno się zapewnić racjonalną i przejrzystą politykę lekową. Powinno się doprowadzić do poprawy jakości kadr medycznych. Grupy zawodowe pracujące w instytucjach ochrony zdrowia zasługują na godziwe wynagrodzenia. Powinno się utrzymać silną pozycję publicznych zakładów opieki zdrowotnej i nie dopuścić do ich prywatyzacji. Powinno się utworzyć sieć publicznych szpitali i Krajowy Rejestr Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Powinno się wprowadzić stały monitoring stanu zdrowotności społeczeństwa. Powinno się utworzyć Forum dla Zdrowia, które będzie płaszczyzną współpracy z partnerami społecznymi.

11. SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI, PRACODAWCAMI I OSOBAMI SZUKAJĄCYMI PRACY. Powinno się doprowadzić do zawarcia paktu społecznego w sprawie celów i priorytetów polityki społeczno-gospodarczej. Powinno się usprawnić funkcjonowanie ZUS. Powinno się wprowadzić preferencyjne kredyty dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą i ulgi podatkowe dla inwestujących w kraju Polaków. Powinno się zniesć obowiązek opłacania składek ZUS przez pracujących studentów. Powinno się uruchomić program aktywizujący zawodowo osoby po 50-tym roku życia. Powinno się dopuścić do powstawania prywatnych agencji pośrednictwa pracy jako instytucji zdrowej konkurencji dla urzędów pracy.

12. SOLIDARNI Z MIESZKAŃCAMI WSZYSTKICH REGIONÓW KRAJU. Pragnął bym, aby każdy region Polski charakteryzował się wysokimi parametrami wzrostu, a każdy jej mieszkaniec, niezależnie od miejsca zamieszkania, mógł korzystać z infrastruktury technicznej na wysokim poziomie oraz miał dobre warunki życia i duży wybór miejsc pracy. W realizacji tego celu powinno się wykorzystać potencjał społeczny, współpracując z organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym wszystkich szczebli.

13. SOLIDARNI Z ROLNIKAMI, Z MIESZKAŃCAMI OBSZARÓW WIEJSKICH. Celem Rządu powinno być wyrównanie poziomu życia na wsi i w mieście oraz maksymalne zbliżenie stanu rolnictwa w Polsce i krajach wysoko rozwiniętych. Powinno się zmodernizować się ministerstwa właściwe w sprawach całego sektora rolnospożywczego i rozwoju wsi oraz uporządkować podległe im agencje. Powinna powstać Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Specjalna ustawa powinna określić wieloletnią politykę rolną i przeznaczć odpowiednią ilość środków na jej realizację. Współfinansowane z budżetu państwa powinny być nadal m.in. dopłaty bezpośrednie dla rolników, do paliwa rolniczego. Powinno się doprowadzić do efektywnego wykorzystania środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE do 2013 r. i wynegocjować dobre dla Polski warunki tej polityki w późniejszych latach. Powinno się wprowadzić, dotowane przez państwo, obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych od ryzyka o charakterze katastroficznym. Jedną z form wspierania rynku surowców i produktów rolnych powinna być informacja o zasobach i cenach na tym rynku. Powinno się zbudować silną instytucję promującą regionalne i tradycyjne produkty rolno-spożywcze. Wsparcie państwa powinno otrzymywać przetwórstwo produktów rolnych, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. W obecnym stanie polskiego rolnictwa powinno objąć się rolników systemem podatku dochodowego. Powinno się kontynuować dotychczasowe rozwiązania w sprawach rent strukturalnych i wspierania niskotowarowych gospodarstw rolnych. Powinno się powołać Urząd Zdrowia Publicznego, który zintegruje system kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności. Powinno się utrzymać zakaz produkcji i wprowadzania na rynek żywności genetycznie zmodyfikowanej. Powinno się wspierać rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich. Powinno się uruchomić programy rozwoju małych miast oraz odnowy terenów popegeerowskich. Powinno się stymulować rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia na wsi, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw. W różnych formach powinno się prowadzić aktywną politykę społeczną wobec wsi i rolnictwa. Powinno się wdrożyć narodowy program edukacji młodzieży wiejskiej. Większe wsparcie powinien uzyskać rozwój agroturystyki. Powinno się wspierać wykorzystywanie biomasy oraz rozwój zasobów i technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

14. SOLIDARNIE Z RODAKAMI ZA GRANICĄ. Powinno się zapewnić sprawne wdrożenie ustawy o Karcie Polaka. Rząd bezwzględnie powinien domagać się poszanowania praw mniejszości polskiej żyjącej w innych państwach oraz współpracować z organizacjami polonijnymi. Powinno się poprawić obsługę konsularną Polaków za granicą, w tym opiekę nad Polakami wyjeżdżającymi do pracy. Powinno się wspierać polskie placówki oświatowe i nauczanie języka polskiego za granicą. Powinno się usprawnić system uznawania w Polsce wykształcenia zdobytego w innych krajach.

15. POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE. Nie należy lekceważyć zagrożeń. Najważniejszymi celami polityki zagranicznej powinno być: bezpieczeństwo Polski w różnych wymiarach, w tym militarnym i energetycznym, a także jej należyty status i dobra pozycja polityczna w Unii Europejskiej oraz wobec innych państw. Kształtowanie stosunków zewnętrznych powinno opierać się na realizmie i wierności zasadom. Realizacja interesu narodowego wymaga odrzucenia klientyzmu. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie może oznaczać rezygnacji z suwerenności naszego państwa ani naruszać nadrzędności Konstytucji RP w porządku prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej. Dokonaniu przez Prezydenta RP aktu ratyfikacji Traktatu z Lizbony powinno towarzyszyć wejście w życie ustawy „kompetencyjnej”, zgodnie z kompromisem z Juraty. Opowiadam się przeciwko tendencjom federalistycznym i przerostom biurokratycznych regulacji w Unii, a za zwiększeniem jej roli w sprawach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Unia powinna być autentyczną wspólnotą wolności i poszanowania demokratycznej woli narodów europejskich, a jej instytucje nie mogą być wykorzystywane do kampanii ideologicznych, ingerencji w sprawach moralnych i obyczajowych oraz ograniczania wolności głoszenia poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości. Rozszerzanie Unii w kierunku wschodnim powinno postępować bez zbędnych opóźnień. W dziedzinie stosunków bilateralnych priorytetowe znaczenie powinny mieć: partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, relacje z pięcioma największymi państwami UE oraz współpraca z państwami Unii w naszym regionie i z Ukrainą. Polskie władze powinny stanowczo reagować na wszelkie przypadki fałszowania obrazu naszego kraju za granicą. Powinno się promować obejmowanie przez Polaków odpowiedzialnych stanowisk w organizacjach międzynarodowych.

16. BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE I OBRONNOŚĆ. Polska polityka bezpieczeństwa i obronności powinna opierać się na realistycznej ocenie zagrożeń, zakładając także „czarne scenariusze”. Nie uchybiając zobowiązaniom wynikającym z członkostwa w NATO ani strategicznemu partnerstwu ze Stanami Zjednoczonymi, Polska powinna sprzyjać europejskim inicjatywom zwiększającym nasze bezpieczeństwo militarne, a także brać pod uwagę nasz udział w komplementarnym kształtowaniu układu sił w naszym regionie geograficznym. Powinno się dokonać zmian przezwyciężających negatywną spuściznę Układu Warszawskiego i PRL w sferze obrony narodowej. Powinno się stworzyć zintegrowany, ponadresortowy system zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Modernizacji Sił Zbrojnych RP powinno służyć zwiększenie ustawowego wskaźnika procentowego udziału środków budżetowych przeznaczanych na obronę narodową. Do sprawy „uzawodowienia” Sił Zbrojnych politycy powinni podchodzić z poczuciem odpowiedzialności za stan naszej armii, nie szukając okazji do łatwego zdobycia popularności. System awansów w Siłach Zbrojnych powinien preferować osoby o nowoczesnym przygotowaniu i doświadczeniu wojskowym. Tylko oparcie nowych wojskowych służb specjalnych na rzetelnie zweryfikowanych kadrach daje rękojmię ich działania zgodnego z interesem państwa. Powinno się prowadzić racjonalną politykę wobec przemysłu zbrojeniowego.

17. ZERO TOLERANCJI. Bezprawne zamachy, nawet stosunkowo drobne, na dobra obywateli bezwzględnie powinny spotykać się ze stanowczą i niezwłoczną reakcją władz. Wykrywanie wszelkich postaci korupcji, przykładne karanie uczestników tego procederu i odsuwanie ich od odpowiedzialnych funkcji jest warunkiem normalnego rozwoju naszego kraju. Powinno się kontynuować program „Razem bezpieczniej” oraz przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym, takim jak przebywanie małoletnich w porze nocnej w niebezpiecznych miejscach publicznych bez pieczy dorosłych. Powinno się doprowadzić do utworzenia Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Powinno się wzmocnić ochronę osób narażonych na przemoc domową. Powinno się doprowadzić do zaostrzenia odpowiedzialności karnej i usprawnienia procedury przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Niebezpieczni przestępcy seksualni powinni być publicznie ujawniani oraz poddawani działaniom medycznym zmniejszającym poencjalne zagrożenie w przyszłoci. Powinno się usprawnić system wykonywania kar.

18. SĄDY I PROKURATURA. Odejście od korporacyjnego modelu polskiego sądownictwa i zmiana charakteru Krajowej Rady Sądownictwa powinna być kluczem do uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. Celem reform w sądownictwie powinno być promowanie karier sędziów sprawnych, dobrze przygotowanych zawodowo i bezwzględnie uczciwych oraz usprawnienie pracy sądów. Immunitet sędziowski i prokuratorski powinien zostać zniesiony lub ograniczony do czynów związanych wyłącznie z pełnieniem danej funkcji. Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów powinn być ściślej powiązane ze wzrostem płac w gospodarce narodowej, a awanse płacowe powinny być proporcjonalne do doświadczenia w zawodzie. Zwiększenie możliwości mediacyjnego załatwiania potencjalnych sporów sądowych przy udziale fachowych mediatorów powinno być pierwszym etapem rozwiązywania sporów sądowych. Powinno się budować system pomocy prawnej dla obywateli, świadczonej przez adwokatów, radców prawnych i licencjonowanych doradców prawnych. Powinno się usprawnić egzekucję orzeczeń w sprawach cywilnych. Prokuratura bezwzględnie powinna pozostać instrumentem władzy wykonawczej służącym walce z przestępczością. Zmiany organizacyjne w prokuraturze powinny obejmować m.in. stworzenie odrębnej jednostki do zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępczości wewnątrz aparatu ścigania. Powinno się doprowadzić do zniesienia odrębnych sądów i prokuratur wojskowych. Zamiast sądownictwa dyscyplinarnego dla poszczególnych korporacji zawodowych powinna powstać jednolite sądownictwo dyscyplinarne.

19. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz stosowanie środków przymusu powinno pozostać domeną państwa. Funkcja szefa Obrony Cywilnej Kraju powinna mieć, jak poprzednio, charakter rządowy, a nie branżowy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien uzyskć efektywny nadzór i realną możliwość strategicznego kierowania mundurowymi służbami porządku publicznego. Powinno się zwiększyć rolę wojewodów w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, sprawowaną zwłaszcza poprzez wzmocnione wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich. Powinno się kontynuować modernizację Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany w Policji powinny polegać m.in. na wzmocnieniu służb i funkcji prewencyjnych, dowartościowaniu uposażeń policjantów wykonujących zadania najbliżej zdarzeń i najbardziej narażonych, zwiększeniu wymagań dotyczących odpowiedzialności i dyscypliny oraz uczynieniu z Komendy Głównej sztabu Komendanta Głównego. Zmiany w Państwowej Straży Pożarnej i w obrębie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powinny prowadzić do powstania Krajowego Systemu Ratowniczego.

20. UWŁASZCZENIE. Uwłaszczenie jest tematem, który do dnia dzisiejszego spotyka się z lekceważeniem. Jednakże całe szczęście powszechna obojętność wobec potrzeby uregulowania kwestii własnościowych odchodzi powoli do przeszłości, ale sama kwestia uregulowania spraw własnościowych na tzw. Ziemiach Odzyskanych nie doczekała się jeszcze pozytywnego rozwiązania a wiedzieć trzeba, że wielu Niemców posiada prawny tytuł do pozostawionego majątku w postaci udokumentowanego prawa własności określonego w księgach wieczystych wywiezionych po 1945 roku z terenów Rzeczypospolitej. Mimo uchwalenia przez Sejm RP stosownych ustaw tak wiele pozostaje do zrobienia...